[ - ] Printer
Summary:

Động tác tuần huờn Tạo Hóa cơ,

Băng tiêu noãn nhựt định thiên thơ,

Cao-Đài xuất thế khai tân hội,

Tận độ quần linh phục thái sơ. (1)


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 004 Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1005 Read: 285
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Huấn từ Xuân Mậu Thân ( 07 2 1968) by NgocHoangThuongDe [ - ] (1005 words)

 
 
Trang Chánh • •