[ - ] Printer
Summary: Nguyệt Thanh Âm, Tý Thời 14.3 ĐĐ11 (Bính Tý 1936) 

Gia Tô Giáo Chủ. Ta mừng chư môn đệ bình thân nghe Ta dạy.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 858 Read: 259
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015

1. Chapter 1 by Jesus [ - ] (858 words)

 
 
Trang Chánh • •