[ - ] Printer
Summary: Gia giáo nhà Nam đã đến kỳ,
Tô công tranh lực đến khoa thi;
Giáo khai yếu lý nhơn nhơn ngộ,
Chủ định trung tâm sắc ký thì.
Chào chư hiền đồ,
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 455 Read: 248
Published: 01/28/2015 Updated: 01/28/2015

1. Chapter 1 by Jesus [ - ] (455 words)

 
 
Trang Chánh • •