[ - ] Printer
Summary: Châu Minh, 10-1 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 9-2- 1957
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 557 Read: 305
Published: 06/21/2014 Updated: 06/21/2014

1. Chapter 1 by NgocHoangThuongDe [ - ] (557 words)

 
 
Trang Chánh • •