[ - ] Printer
Summary:

Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa, vì trước kia Tam-Giáo thất chơn-truyền là cũng bởi Thánh-Giáo ở trong tay phàm, nên các con canh cải làm sái lạc pháp linh.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1125 Read: 307
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Story Notes:
Thầy nhứt định không giao Thánh-Giáo cho tay phàm nữa

1. 11 Thầy lập Cao Đài Đại Đạo như thế nào ? by NgocHoangThuongDe [ - ] (1125 words)

 
 
Trang Chánh • •