[ - ] Printer
Summary: TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU
CHƠN NGÔN KINH
 ( Đàn tại Long-Xuyên đêm 14 rạng 15 tháng 8 năm Quí Dậu – 1933)
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3686 Read: 1263
Published: 01/27/2014 Updated: 01/27/2014

1. Chơn Ngôn Kinh 1933 by TayVuongMau [ - ] (3686 words)

 
 
Trang Chánh • •