[ - ] Printer
Summary: HUYỀN ĐÔ ĐẠI PHÁP SƯ, chào chư Thiên ân nam nữ. Khá nghiêm đàn thủ lễ tiếp ĐỨC THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN giáng lâm. Ta chào chung xuất ngoại. Lui.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: No
Word count: 1046 Read: 320
Published: 01/06/2014 Updated: 01/06/2014

1. Tâm thanh tịnh 12 3 1979 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (1046 words)

 
 
Trang Chánh • •