[ - ] Printer
Summary:   Nghiệp chướng tiền khiên chốn ái hà,
  Gây nên khổ hải vạn trùng ba;
  Rán tu sớm khử trừ tam độc,
  Nhẹ gánh phi thăng đến Phổ Đà.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: Quan Thế Âm Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2640 Read: 274
Published: 09/12/2013 Updated: 09/12/2013

1. Bảy bước tu học hành đạo (11/10/ 1969 ) by QuanTheAm [ - ] (2640 words)

 
 
Trang Chánh • •