[ - ] Printer
Summary:

Non nước suy đồi, Đạo hoát khai,

Phổ truyền chánh giáo cứu nhơn loài;

Đem nền Tân Pháp xây đời thạnh,

Tu đắc chơn truyền giải thoát ngay.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 728 Read: 347
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Đời là cõi tạm by NgoMinhChieu [ - ] (728 words)

 
 
Trang Chánh • •