[ - ] Printer
Summary: CAO Thượng bổn nguyên Đạo chí thành,
ĐÀI tiền chực rước đám lương sanh,
GIÁO minh chơn lý truyền tâm-pháp,
CHỦ ý vào lòng rán luyện phanh.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1018 Read: 310
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Story Notes:
25 tháng 9 - Bính-Tý

1. 10 Chỉ Ý Thuyết Minh by NgocHoangThuongDe [ - ] (1018 words)

 
 
Trang Chánh • •