[ - ] Printer
Summary: Chưởng đạo Thượng Thừa độ chúng sanh
Giáo dân giác ngộ luyện đơn lành
Rated: Thánh Giáo
Categories: Quyễn sách, Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 60 Completed: Yes
Word count: 230406 Read: 23071
Published: 08/13/2012 Updated: 09/10/2012

1. Tâm Thi Di Chúc by BuiHaThanh [ - ] (3030 words)

2. Kỷ niệm ngày từ trần của Minh Cơ by BuiHaThanh [ - ] (3715 words)

3. Tái cầu Tuất Thời by BuiHaThanh [ - ] (2422 words)

4. THÁI CỰC HƯ VÔ NHỨT ĐIỂM QUANG by BuiHaThanh [ - ] (2675 words)

5. NGÀY KỶ NIỆM CỦA BÙI SANH CHÂU by BuiHaThanh [ - ] (2510 words)

6. MẠT VẬN PHONG BA NỖI CHẬT ĐÀNG by BuiHaThanh [ - ] (3936 words)

7. TUẤT THỜI TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (3082 words)

8. PHỤC ĐÁO NGÔI XƯA TÌM TRỞ LẠI by BuiHaThanh [ - ] (2606 words)

9. Chú thích by BuiHaThanh [ - ] (4216 words)

10. KỶ NIỆM NGÀY TỪ TRẦN CỦA NGỌC BỬU TIÊN NƯƠNG by BuiHaThanh [ - ] (2462 words)

11. ĐÀN NGÀY MÙNG 1 THÁNG 11 CANH TUẤT by BuiHaThanh [ - ] (4028 words)

12. ĐÀN TẤT NIÊN, MỒNG 1 THÁNG CHẠP by BuiHaThanh [ - ] (4738 words)

13. TÌM HIỂU by BuiHaThanh [ - ] (6230 words)

14. THÁNH GIÁO KHAI CƠ by BuiHaThanh [ - ] (4305 words)

15. Ngọ thời, ngày Mồng1 tháng Hai năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3504 words)

16. Tuất Thời, Ngày 18 Tháng 02 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3975 words)

17. Ngọ thời, Ngày 01 Tháng 03 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3945 words)

18. TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (4453 words)

19. MINH TÂM KIẾN TÁNH ĐẠO NƯƠNG NHỜ by BuiHaThanh [ - ] (5132 words)

20. Giờ Tuất, Đêm 05 Tháng 03 Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5598 words)

21. Ngọ Thời, Đàn Ngày 13 Tháng 03 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5622 words)

22. Ngọ thời, Ngày Mồng 01 Tháng 04 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3854 words)

23. Ngọ thời, Ngày 23 Tháng 04 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (6049 words)

24. TÁI CẦU Tuất Thời by BuiHaThanh [ - ] (3740 words)

25. Lễ Kỷ Niệm Ngôi Hai ba chín (39 năm) by BuiHaThanh [ - ] (6256 words)

26. Tuất Thời, Ngày 07 Tháng 05 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3279 words)

27. Tuất thời, Ngày 01 Tháng 05 Nhuần Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5584 words)

28. Ngọ Thời, Ngày 01 Tháng 06 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5068 words)

29. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (4869 words)

30. Tuất thời, Ngày 07 Tháng 06 Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (2842 words)

31. Ngọ Thời, Ngày 01 Tháng 07 Năm TÂN HỢI (1971) by BuiHaThanh [ - ] (5807 words)

32. MÙI THỜI, TÁI CẦU VONG NGUYỄN CÔNG BẰNG by BuiHaThanh [ - ] (1120 words)

33. Tuất thời, Ngày 19 Tháng 07 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (2623 words)

34. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (4109 words)

35. Tuất thời, Ngày 01 Tháng 08 Năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (2246 words)

36. TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (3922 words)

37. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (3142 words)

38. SỐ CỦA LẠC THƠ by BuiHaThanh [ - ] (3757 words)

39. Chapter 39 by BuiHaThanh [ - ] (1 words)

40. Tuất Thời, Ngày 01 tháng 10 năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (3803 words)

41. PHÂN TÍCH – SUY DIỄN – BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (5204 words)

42. KỶ NIỆM NGÀY TỪ TRẦN CỦA NGỌC BỬU TIÊN NƯƠNG by BuiHaThanh [ - ] (2238 words)

43. Ngày 01 tháng 11 năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (6013 words)

44. Ngày mùng 06 tháng 12 Tân Hợi by BuiHaThanh [ - ] (5124 words)

45. Vô Vi là nguồn cội của vũ trụ càn khôn by BuiHaThanh [ - ] (3062 words)

46. BÌNH GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (2905 words)

47. TÁI CẦU by BuiHaThanh [ - ] (5086 words)

48. Ngọ thời, ngày Rằm tháng Chạp năm Tân Hợi (1971) by BuiHaThanh [ - ] (4201 words)

49. Tuất thời Mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (2520 words)

50. Sưu tầm CHƠN LÝ bài thi “XUÂN” by BuiHaThanh [ - ] (3266 words)

51. Tuất thời, Ngày 01 Tháng 02 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (4116 words)

52. Tuất thời, Ngày 18 Tháng 02 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (3591 words)

53. CHÚ THÍCH by BuiHaThanh [ - ] (2272 words)

54. Tuất thời, Ngày Mồng 01 Tháng 03 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (4892 words)

55. ĐÀN KỶ NIỆM NGÔI HAI GIÁO CHỦ 13.03.1972 by BuiHaThanh [ - ] (3737 words)

56. Tuất thời – Ngày Mồng 7 Tháng 4 Năm Nhâm Tý (19/ 5/72) by BuiHaThanh [ - ] (3246 words)

57. GHI CHÚ by BuiHaThanh [ - ] (3200 words)

58. Ngọ thời, Ngày mồng 6 tháng 5 năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (4934 words)

59. BÌNH LUẬN, DIỄN GIẢI by BuiHaThanh [ - ] (2906 words)

60. Tuất thời – Ngày mùng 7 Tháng 5 Năm Nhâm Tý (1972) by BuiHaThanh [ - ] (3638 words)

 
 
Trang Chánh • •