[ - ] Printer
Summary:  vui Chơn Đạo vì Thầy ,
NGHIỆP xưa đoạn dứt, ý Thầy đã thông .
ĐẠO thành đắc quả thong dong ,
NHƠN duyên tiền định một lòng Đạo cao .
Rated: Thánh Giáo
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 2 Completed: Yes
Word count: 2887 Read: 791
Published: 08/13/2012 Updated: 08/13/2012

1. MINH BÁ là BÁ NGHIỆP ĐẠO NHƠN by ChiTin [ - ] (1753 words)
Thầy chứng lễ một trăm ngày cho MINH BÁ .
Thầy ân phong cho MINH BÁ là BÁ NGHIỆP ĐẠO NHƠN .

2. Bá Nghiệp Đạo Nhơn - Chí Tín by ChiTin [ - ] (1134 words)

 
 
Trang Chánh • •