[ - ] Printer
Summary: Con của Ngài Bùi Quang Huy đắc vị Huệ Mạng Kim Tiên và bà Trương Thị Mọn đắc vị Ngọc Bửu Tiên Nương.
Rated: Sưu Tầm
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 9 Completed: Yes
Word count: 30411 Read: 3990
Published: 08/06/2012 Updated: 08/06/2012

1. Tiểu Sử by BuiHaThanh [ - ] (4432 words)

2. Hiện giờ con ra tài by BuiHaThanh [ - ] (4822 words)

3. g -:Phú Quốc by BuiHaThanh [ - ] (4019 words)

4. Đọc Khai Đại Lễ by BuiHaThanh [ - ] (3067 words)

5. Đời sống trường tồn mới đáng kể mà thôi by BuiHaThanh [ - ] (4058 words)

6. Các Thiên Mạng nữ nam nơi đây by BuiHaThanh [ - ] (2618 words)

7. BÀI THUYẾT PHÁP THỨ HAI by BuiHaThanh [ - ] (4476 words)

8. ĐẠI HỘI MẠNH THƯỜNG QUÂN TOÀN QUỐC. by BuiHaThanh [ - ] (4500 words)

9. Đàn lệ mùng 1 tháng 4 năm Tân Hợi Ngọ Thời by BuiHaThanh [ - ] (2851 words)

 
 
Trang Chánh • •