[ - ] Printer
Summary:

ĐẠI BÀNG ĐIỂU

DIỄN GIẢI
THEO LÝ ĐẠI THỪA VÔ VI ĐẠO

BÙI HÀ THANH 


Rated: Thánh Giáo
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: Chiếu Minh
Challenges: None
Series: None
Chapters: 29 Completed: Yes
Word count: 65421 Read: 12480
Published: 08/05/2012 Updated: 08/06/2012

1. ĐẠI BÀNG ĐIỂU by BuiHaThanh [ - ] (1356 words)

2. BA NGÔI và TAM HỒN by BuiHaThanh [ - ] (713 words)

3. CHƠN LÝ by BuiHaThanh [ - ] (981 words)

4. THIÊN TUYỆT BÚT by BuiHaThanh [ - ] (612 words)

5. KIM THÂN by BuiHaThanh [ - ] (4219 words)

6. CHỮ TÂM – BA THỨ LỬA by BuiHaThanh [ - ] (1684 words)

7. CHƠN TÂM – VỌNG TÂM ( PHẬT – MA ) by BuiHaThanh [ - ] (1426 words)

8. TÂM ĐẠO – TÂM PHÀM by BuiHaThanh [ - ] (1382 words)

9. THIÊN THỦY KHÍ by BuiHaThanh [ - ] (1844 words)

10. THIÊN ĐÀNG - ĐỊA NGỤC. by BuiHaThanh [ - ] (1303 words)

11. CÂY TÙNG – QUẠT BA TIÊU – NHƠN SÂM by BuiHaThanh [ - ] (2689 words)

12. TÂM QUÂN TỬ – TÂM TIỂU NHƠN by BuiHaThanh [ - ] (1016 words)

13. HỖN NGƯƠN ĐẤU by BuiHaThanh [ - ] (1593 words)

14. CỬU PHẨM by BuiHaThanh [ - ] (3338 words)

15. LƯU SA HÀ – CÁC DẤU by BuiHaThanh [ - ] (1689 words)

16. VẠN THÙ QUY NHỨT BỔN by BuiHaThanh [ - ] (3210 words)

17. NGHỊCH SANH – KHỬ TRƯỢC LƯU THANH by BuiHaThanh [ - ] (2335 words)

18. TAM THANH KHÍ – BA LƯỢT CHÁNH KIẾN by BuiHaThanh [ - ] (2832 words)

19. ĐÁI GIÁC PHI MAO by BuiHaThanh [ - ] (1889 words)

20. ĐÀO VIÊN – ĐÀO TIÊN by BuiHaThanh [ - ] (3349 words)

21. SONG TU TÁNH MẠNG by BuiHaThanh [ - ] (3195 words)

22. THỦY-HỎA- KÝ- TẾ by BuiHaThanh [ - ] (2501 words)

23. THIÊN THƠ – NGỦ NGỒI by BuiHaThanh [ - ] (4019 words)

24. THẦN – MẪU TỬ HÀ – THIÊN TƯỚNG by BuiHaThanh [ - ] (3254 words)

25. MẪU KHÍ – SÁU PHÁP – TỨ TƯỢNG by BuiHaThanh [ - ] (2340 words)

26. TRU TIÊN TRẬN – TIÊN KỴ THÚ by BuiHaThanh [ - ] (2521 words)

27. CĂN NGUYÊN NGỘ KHÔNG by BuiHaThanh [ - ] (4735 words)

28. TIÊN THIÊN KHÍ TỨC NGỘ KHÔNG by BuiHaThanh [ - ] (3548 words)

29. ĐÀN CHUNG by BuiHaThanh [ - ] (1204 words)

 
 
Trang Chánh • •