[ - ] Printer
Summary: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) hay đạo Cao Đài khai minh vào đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam đã mở ra một kỷ nguyên cứu độ mới và là một sự kiện vô cùng trọng đại và hy hữu trong lịch sử nhân loại từ khai thiên lập địa đến nay trên quả địa cầu nầy
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 6701 Read: 349
Published: 06/30/2012 Updated: 06/30/2012

1. Các đặc điểm của đạo Cao Đài by Thien_Hanh [ - ] (6701 words)

 
 
Trang Chánh • •