[ - ] Printer
Summary: “Chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình.” Đây chính là lời dạy của Đức Phật Thích Ca được ghi lại ở phẩm Ngàn trong quyển Kinh Pháp Cú. 
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 2 Completed: Yes
Word count: 11302 Read: 678
Published: 11/26/2011 Updated: 11/26/2011

1. Chiến thắng vạn quân không bằng . . . by Dieu_Nguyen [ - ] (7341 words)

2. Chiến thắng vạn quân không bằng . . .(tt) by Dieu_Nguyen [ - ] (3961 words)

 
 
Trang Chánh • •