[ - ] Printer
Summary:

Vạn hữu thù đồ nhứt giả không,

Thiên cơ vận chuyển hiệp huyền công;

Tam nguơn tái tạo an thiên hạ,

Thất ức qui nguyên lập đại đồng.

Mạc bả nhãn tiền lưu sự nghiệp,

Tu tri hậu thế đoạn linh thông,

Nhơn nhơn tự hữu Tiên Thiên khí,

Hườn đắc Tiên Thiên hiệp Cửu Trùng.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2316 Read: 301
Published: 02/02/2007 Updated: 02/02/2007

1. Tu Đức và trách nhiệm by DieuTriKimMau [ - ] (2316 words)

 
 
Trang Chánh • •