[ - ] Printer
Summary: Tôi nghe buổi Thuyết Pháp tại chùa Thiên Môn. Xin thuật lại để quí vị cùng nghe. Sau phần thuyết giảng, đến phần Pháp đàm. Thầy mời quí Phật tử đặt câu hỏi để cùng thảo luận.
Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3274 Read: 313
Published: 01/05/2010 Updated: 01/05/2010

1. Hãy Buông Ra by admin [ - ] (3274 words)

 
 
Trang Chánh • •