[ - ] Printer
Summary:  Năm 1967, ngôi Bát Nhã Thiền Đường (trực thuộc Hội Thánh Minh Lý) ở vùng Long Hải cuối cùng cũng hình thành trụ tướng sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Thiền đường hoàn tất là nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu về đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa.
Rated: Sưu Tầm
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1451 Read: 724
Published: 07/25/2009 Updated: 07/25/2009

1. Chapter 1 by Thanh_Mai [ - ] (1451 words)

 
 
Trang Chánh • •