[ - ] Printer
Summary: "Vẫn biết rằng đạo lý pháp môn vô lượng. Dù con người có đầu thai chuyển kiếp hằng trăm ngàn lần cũng không làm sao nghiên cứu tìm hiểu hết các pháp môn. Tuy nhiên không phải vì thế mà không có phương pháp nào để tu thân hành đạo, lập công hầu thành chánh quả. Dù muôn ngàn phương pháp , chung qui cũng không có phương pháp nào dạy người đời cách xa với hoàn cảnh nhân sinh hiện sống và cũng không có phương pháp nào vượt quá sức con người".
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: No
Word count: 676 Read: 238
Published: 07/09/2009 Updated: 07/09/2009

1. Chapter 1 by HueY [ - ] (676 words)

 
 
Trang Chánh • •