[ - ] Printer
Summary: Bốn chữ ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO nó có nghĩa lý rất cao siêu mầu nhiệm.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 885 Read: 308
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Story Notes:
Đàn 24 tháng 9 Bính-Tý

1. Giải nghĩa bốn chữ Đại Thừa Chơn Giáo by LyThaiBach [ - ] (885 words)

 
 
Trang Chánh • •