[ - ] Printer
Summary: Kẻ khen ta đúng chỗ là bạn ta, khen ta không đúng chỗ là hại ta, chê ta đúng chỗ là thầy ta, chê ta không đúng chỗ là sợ ta thành công trong vĩ đại.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1738 Read: 250
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. Tu tâm và hành Đạo by LyThaiBach [ - ] (1738 words)

 
 
Trang Chánh • •