[ - ] Printer
Summary: Chánh Đạo thành do bởi chánh tâm, Chánh tâm chánh tín khỏi sai lầm, Lầm theo dục vọng rồi chia rẽ, Chia rẽ sau này hối vạn năm.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3561 Read: 340
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. Giáo lý Đại-Đạo by NgoMinhChieu [ - ] (3561 words)

 
 
Trang Chánh • •