[ - ] Printer
Summary:

Đời đạo cùng chung một khối linh,

Lập đời đem Đạo đến khai minh,

Đạo không chơn lý: đời tao loạn,

Đời học Đạo: dân hưởng thái bình.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1063 Read: 267
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. Huấn từ Đức Chí-Tôn by NgocHoangThuongDe [ - ] (1063 words)

 
 
Trang Chánh • •