[ - ] Printer
Summary: CAO-ĐÀI XUẤT THẾ - ĐẠI-ĐẠO HƯNG-TRUYỀN
Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 000 Đại Thừa Chơn Giáo
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 664 Read: 280
Published: 01/29/2007 Updated: 01/30/2007
Story Notes:
15 tháng 8 Bính-Tý

1. 08 Đại Đạo hưng truyền by NgocHoangThuongDe [ - ] (664 words)
15 tháng 8 Bính-Tý

 
 
Trang Chánh • •