[ - ] Printer
Summary:

HUÊ khai năm sắc chốn cung Diêu,     

LINH điển ban ân khắp thế triều;     

B bặt đạo mầu công quả lập,    

TÁT tâm hứng cảnh cả Nam Triều


Rated: Thánh Sắc
Categories: Thánh Giáo > Thánh Sắc > Bồ Tát Characters: None
Hội Thánh: Tiên Thiên
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 299 Read: 270
Published: 07/07/2009 Updated: 07/07/2009

1. Chapter 1 by admin [ - ] (299 words)

 
 
Trang Chánh • •