[ - ] Printer
Summary:

Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo,


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2385 Read: 297
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. Phiền não là nguồn cội Bồ-Đề by DieuTriKimMau [ - ] (2385 words)

 
 
Trang Chánh • •