[ - ] Printer
Summary:

Sự thật, đạo lý vẫn có một. Trường hợp dị biệt về giáo lý mà nhơn sanh đã gặp phải, vì mới đọc qua những khía cạnh trong muôn ngàn khía cạnh của Đạo Trời.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 003 Thánh Giáo Sưu Tập 1967
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1539 Read: 283
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007
Story Notes:

 

1. Công bình và hướng đạo by LyThaiBach [ - ] (1539 words)

 
 
Trang Chánh • •