[ - ] Printer
Summary: Lượng Đức Thánh rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.

Rated: Sưu Tầm
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 24 Completed: Yes
Word count: 7497 Read: 9520
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009

1. Bài Mở Đầu by NguyenBinhKhiem [ - ] (204 words)

2. Hiếu Hạnh by NguyenBinhKhiem [ - ] (514 words)

3. Chức Phận Làm Con by NguyenBinhKhiem [ - ] (274 words)

4. Nói Về Giàu Sang by NguyenBinhKhiem [ - ] (256 words)

5. Đại Nghĩa by NguyenBinhKhiem [ - ] (193 words)

6. Chí Thiện by NguyenBinhKhiem [ - ] (749 words)

7. Thiện Ác by NguyenBinhKhiem [ - ] (1104 words)

8. Tích Thiện by NguyenBinhKhiem [ - ] (236 words)

9. Yên Phận by NguyenBinhKhiem [ - ] (286 words)

10. Đại Đạo by NguyenBinhKhiem [ - ] (309 words)

11. Độc Thư by NguyenBinhKhiem [ - ] (211 words)

12. Do Mệnh by NguyenBinhKhiem [ - ] (140 words)

13. Thành Sự by NguyenBinhKhiem [ - ] (386 words)

14. Trí Giả by NguyenBinhKhiem [ - ] (327 words)

15. Minh Châu by NguyenBinhKhiem [ - ] (114 words)

16. Học Vấn by NguyenBinhKhiem [ - ] (359 words)

17. Tu Đức by NguyenBinhKhiem [ - ] (236 words)

18. Cát Nhân by NguyenBinhKhiem [ - ] (136 words)

19. Lương Tài by NguyenBinhKhiem [ - ] (251 words)

20. Lập Thân by NguyenBinhKhiem [ - ] (95 words)

21. Thịnh Đức by NguyenBinhKhiem [ - ] (378 words)

22. Hiếu Hoàn by NguyenBinhKhiem [ - ] (367 words)

23. Năng Tĩnh by NguyenBinhKhiem [ - ] (406 words)

24. Thư Tất by NguyenBinhKhiem [ - ] (170 words)

 
 
Trang Chánh • •