[ - ] Printer
Summary: Nước Nam thường có thánh tài.
Sơn hà vững đặt ai hay tỏ tường.
Kìa Nhị Thuỷ, nọ Dao Sơn,
Bài ngọc dát nổi, âu vàng Trời cho.
Học cách vật mới dò tới chốn,
Chép ghi làm một bổn xem chơi.

Rated: Sưu Tầm
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1071 Read: 368
Published: 06/09/2009 Updated: 06/09/2009

1. Bạch Vân Ca by NguyenBinhKhiem [ - ] (1071 words)

 
 
Trang Chánh • •