[ - ] Printer
Summary: Nguyện cưỡi thuyền Pháp Nhẫn     
Nguyện vào biển Luân Hồi      
Làm vô biên Phật sự      
Cứu độ hết chúng sanh,      
Đang trầm luân sanh tử.      
Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo > Mật Tông Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 7 Completed: Yes
Word count: 20762 Read: 3003
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009

1. Mục lục by admin [ - ] (94 words)

2. Lời tựa by admin [ - ] (1507 words)

3. PHẦN I: MẬT TÔNG LÀ GÌ ? by admin [ - ] (5290 words)

4. Phần II: NGƯỜI TU MẬT PHẢI LÀM GÌ ? by admin [ - ] (5630 words)

5. Phần III: QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU MẬT TÔNG. by admin [ - ] (7614 words)

6. PHÁT NGUYỆN by admin [ - ] (276 words)

7. LỜI BẠT by admin [ - ] (351 words)

 
 
Trang Chánh • •