[ - ] Printer
Summary: Thái Thượng viết:
Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu.
Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.

Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3684 Read: 309
Published: 04/08/2009 Updated: 04/08/2009

1. THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN by ThaiThuongDaoTo [ - ] (3684 words)

 
 
Trang Chánh • •