[ - ] Printer
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê. 
Rated: Sưu Tầm
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Challenges: None
Series: None
Chapters: 17 Completed: Yes
Word count: 62764 Read: 8834
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009

1. Dưỡng Chơn diệu lý diễn ca by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (934 words)

2. Quán Thông Tam Giáo by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (1875 words)

3. 1- Đạo 2-Lý by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3022 words)

4. 3- Thiên Địa 4- Nhân Sinh 5- Lão by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3382 words)

5. 6- Bệnh 7-Tử 8- Khổ by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3388 words)

6. 9-Tính mệnh 10-Tâm 11-Tình 12-Tư 13-Niệm by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (6888 words)

7. 14-Háo 15 -Thân 16-Mạch by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (2965 words)

8. 17- Trần Thế 18- Danh Lợi 19- Sắc 20- Sự by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3752 words)

9. 21- Vật 22- Ngã 23- Giả by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (4267 words)

10. 24.- Ma 25.- Cảnh 26.- Thức 27.- Quá by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3509 words)

11. 28.- Thiện 29.- Mộng 30.- Quỉ 31.- Thần by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3657 words)

12. 32.- Khí 33-Tinh 34- Giáo 35- Học by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (4013 words)

13. 36-Tri 37.- Hành 38.-Ngôn 39.-Tỉnh sát by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3674 words)

14. 40.-Kỉnh 41.-Khắc trị 42.-Chỉ 43.-Quán by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3352 words)

15. 44- Tồn Dưỡng 45- Giới 46- Định 47- Huệ 48- Thành 49- Hiếu by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (4987 words)

16. 50- Đức 51- Nhân 52- Tịnh 53- Lạc 54- Thái Cực 55- Trung by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (5583 words)

17. 57- Khảm Ly 58- Khai Quan 59- Tựu chánh 60- Phụ giải về chữ Nhân by Nguyen_Minh_Thien [ - ] (3516 words)

 
 
Trang Chánh • •