RSS
Site Info
Members: 386
Series: 3
Stories: 820
Chapters: 4376
Word count: 9771378
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: ixujypuk
 
Bài mới
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi by admin Sưu Tầm
Đạo sĩ tu luyện 300 năm trong núi sâu vén mở bí mật về công năng đặc dị
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
[ - ] Printer
Summary: Xem xong bộ sách “Dưỡng-Chơn”   
Suy tôn Hiền-Thánh ban ơn giúp đời  
Từng chương, từng mục, từng lời 
Chơn-Lý vi diệu dạy người thoát mê. 
Rated: Sưu Tầm
Categories: Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: Minh Lý
Challenges: None
Series: None
Chapters: 17 Completed: Yes
Word count: 62764 Read: 5935
Published: 04/07/2009 Updated: 04/07/2009

1. Dưỡng Chơn diệu lý diễn ca by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (934 words)

2. Quán Thông Tam Giáo by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (1875 words)

3. 1- Đạo 2-Lý by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3022 words)

4. 3- Thiên Địa 4- Nhân Sinh 5- Lão by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3382 words)

5. 6- Bệnh 7-Tử 8- Khổ by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3388 words)

6. 9-Tính mệnh 10-Tâm 11-Tình 12-Tư 13-Niệm by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (6888 words)

7. 14-Háo 15 -Thân 16-Mạch by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (2965 words)

8. 17- Trần Thế 18- Danh Lợi 19- Sắc 20- Sự by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3752 words)

9. 21- Vật 22- Ngã 23- Giả by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (4267 words)

10. 24.- Ma 25.- Cảnh 26.- Thức 27.- Quá by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3509 words)

11. 28.- Thiện 29.- Mộng 30.- Quỉ 31.- Thần by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3657 words)

12. 32.- Khí 33-Tinh 34- Giáo 35- Học by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (4013 words)

13. 36-Tri 37.- Hành 38.-Ngôn 39.-Tỉnh sát by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3674 words)

14. 40.-Kỉnh 41.-Khắc trị 42.-Chỉ 43.-Quán by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (3352 words)

15. 44- Tồn Dưỡng 45- Giới 46- Định 47- Huệ 48- Thành 49- Hiếu by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (4987 words)

16. 50- Đức 51- Nhân 52- Tịnh 53- Lạc 54- Thái Cực 55- Trung by Bach_Tan_Lao_Nhan [ - ] (5583 words)

17. 57- Khảm Ly 58- Khai Quan 59- Tựu chánh 60- Phụ giải về chữ Nhân by Nguyen_Minh_Thien [ - ] (3516 words)

 
Trang Chánh • •