[ - ] Printer
Summary:

經 誦 KINH TỤNG

 

1. 明 義 MINH NGHĨA

太 上 曰: 禍 福 無 門 惟 人 自 召. 善 惡 之 報 如 影 隨 形.

Thái Thượng

1 viết: Họa phúc vô môn   

2 duy nhân tự triệu.    

3 Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình.  


Rated: Quyễn sách
Categories: Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 5 Completed: Yes
Word count: 22581 Read: 1966
Published: 04/06/2009 Updated: 04/06/2009

1. Kinh Cảm Ứng by ThaiThuongDaoTo [ - ] (5499 words)

2. Kinh Cảm Ứng - Giải điều 4 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (5841 words)

3. Kinh Cảm Ứng - Giải điều 5 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (4427 words)

4. Kinh Cảm Ứng - Giải điều 6 by ThaiThuongDaoTo [ - ] (4046 words)

5. Kinh Cảm Ứng - Tiếng Việt by ThaiThuongDaoTo [ - ] (2768 words)

 
 
Trang Chánh • •