[ - ] Printer
Summary:

Các vì Thiên Thần cầu xin với THẦY để khảo dượt các con, vì thời kỳ giáo hoá về cơ Vô Vi gần ngày tạm ngưng để chọn lọc.

Vậy các con ghi nhớ, đóng cửa đơn phòng, thiền định luyện tu, đắc thành ngôi chánh quả. Bỏ chốn đơn phòng theo quyền tước lợi danh vĩnh đoạ luân hồi.

Vậy các con phải cẩn thận ngày đêm lo tu luyện, chớ bài bác việc trần, rộn rịp tâm linh mà khí thần tà chen lẫn vào tâm các con, xúi giục các con.

Các con tịnh tâm nhắm mắt tưởng THẦY một phút. THẦY ban điển huệ cho mỗi con đặng thân tâm mát mẻ, hộ trì cho các con. Vậy THẦY ngưng cơ.


Rated: Chiếu Minh
Categories: Chiếu Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 12 Completed: Yes
Word count: 25871 Read: 4728
Published: 04/05/2009 Updated: 04/05/2009

1. Rằm tháng Năm Đinh Mùi (22.6.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (1131 words)

2. Đàn Long Ẩn, 14 tháng Tám năm Đinh Mùi (16/9/1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (789 words)

3. LONG ẨN ĐÀN, Mùng 1 tháng 9 năm Đinh Mùi (4.10.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (826 words)

4. Đàn CHỢ LỚN, Rằm tháng 9 Đinh Mùi (18.10.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (398 words)

5. THÁNH ĐỨC TỔ ĐÌNH, Tý thời Rằm tháng 9 Đinh Mùi by NgocHoangThuongDe [ - ] (1177 words)

6. ĐÀN LONG ẨN, 18 tháng 9 năm Đinh Mùi, NGọ thời (21.10.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (452 words)

7. ĐÀN CHỢ LỚN, Đêm 21 tháng 9, Đinh Mùi ( 24.10.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (981 words)

8. ĐÀN HỘI tại Thánh Đức Tổ Đình, Tý thời 29.9 Đinh Mùi (1.11.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (3008 words)

9. Tý thời Rằm tháng 10 năm Đinh Mùi (15.1.1967) by NgocHoangThuongDe [ - ] (1450 words)

10. Tý thời Rằm tháng 10 năm Đinh Mùi (15.1.1967) (tt) by NgocHoangThuongDe [ - ] (8233 words)

11. Tý thời Rằm tháng 10 năm Đinh Mùi (15.1.1967) (tt1) by NgocHoangThuongDe [ - ] (5896 words)

12. Tý thời Rằm tháng 10 năm Đinh Mùi (15.1.1967) (tt2) by NgocHoangThuongDe [ - ] (2661 words)

 
 
Trang Chánh • •