[ - ] Printer
Summary: Công phu là để tâm an định,   Nên đạo nên người chốn thế gian.
Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3113 Read: 300
Published: 03/12/2009 Updated: 03/12/2009

1. Công phu by Chi_That [ - ] (3113 words)

 
 
Trang Chánh • •