[ - ] Printer
Summary:  

Đạt  Ma tây lai truyền hà pháp  

Lô hoa thiệp hải thủy phù phù    

Tông Diễn thiền sư    

  

Tạm dịch:   

Đạt Ma truyền pháp ra sao?  

Nhấp nhô trên biển một cành hoa trôi.        


Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo, Quyễn sách Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 16 Completed: Yes
Word count: 90529 Read: 7059
Published: 03/09/2009 Updated: 03/09/2009

1. Tiểu sử tác giả by Nguyen_Phong [ - ] (446 words)

2. Lời nói đầu by Nguyen_Phong [ - ] (423 words)

3. Chapter 1 by Nguyen_Phong [ - ] (4769 words)

4. Chapter 2 by Nguyen_Phong [ - ] (6903 words)

5. Chapter 3 by Nguyen_Phong [ - ] (10468 words)

6. Chapter 3 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (1282 words)

7. Chapter 4 by Nguyen_Phong [ - ] (10214 words)

8. Chapter 4 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (725 words)

9. Chapter 5 by Nguyen_Phong [ - ] (6926 words)

10. Chapter 6 by Nguyen_Phong [ - ] (9987 words)

11. Chapter 6 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (6172 words)

12. Chapter 7 by Nguyen_Phong [ - ] (10681 words)

13. Chapter 7 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (1902 words)

14. Chapter 8 by Nguyen_Phong [ - ] (5471 words)

15. Chapter 8 (tt) by Nguyen_Phong [ - ] (5068 words)

16. Chapter 9 by Nguyen_Phong [ - ] (9092 words)

 
 
Trang Chánh • •