[ - ] Printer
Summary:

HỘI THẢO VỀ CUỘC ÐỜI VÀ SỰ NGHIỆP ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG (TRẦN VĂN QUẾ)

NOI GƯƠNG ÐẠO TRƯỞNG HUỆ LƯƠNG: LẬP THÂN HÀNH ÐẠO  

Năm 2007, kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Ðạo Trưởng Huệ Lương (1902-2007):

Vĩnh Tịnh Sư Minh Lý Thánh Hội,

Chủ Trưởng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài,  

Tổng Lý Minh Ðạo Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý.   

          Tập thể đàn em nguyện noi gương Ngài để Lập Thân Hành Ðạo.


Rated: Sưu Tầm
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 3227 Read: 265
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009

1. Chapter 1 by HueY [ - ] (3227 words)

 
 
Trang Chánh • •