[ - ] Printer
Summary: "Nhân sinh thành Phật dễ đâu,    
       Tu hành có khổ rồi sau mới thành"    

Hai câu thơ trong thi truyện về cuộc đời của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vừa mở đầu cũng mang ý nghĩa của một kết luận. Có gì đặc biệt trong cuộc đời của Đức Quán Thế Âm?


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
Challenges: None
Series: None
Chapters: 2 Completed: Yes
Word count: 5644 Read: 670
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009

1. Chapter 1 by HueY [ - ] (3205 words)

2. Vấn �� pháp môn by HueY [ - ] (2439 words)

 
 
Trang Chánh • •