[ - ] Printer
Summary: Trước hết xin cho phép chúng tôi chúc mừng những anh chị em đồng môn mới. Chúng ta là những học trò cùng trường có chung Thầy là Đức Chí Tôn.

Lễ Thành Nhân có giá trị là Lễ Nhập Môn đối với con em trong gia đình Đạo Cao Đài. Các bạn đã được học tập để hiểu ý nghĩa. Buổi lễ hôm nay đánh dấu ngày các bạn mang vinh dự và trách nhiệm:    

* Mình đã Thành Người.  

* Mình đã Thành Người Tín Hữu Cao Đài.  

* Sống Đạo Thế Nào? 


Rated: Thuyết Trình
Categories: Thuyết Minh Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2637 Read: 362
Published: 03/06/2009 Updated: 03/06/2009

1. Câu chuyện thành nhân by HueY [ - ] (2637 words)

 
 
Trang Chánh • •