[ - ] Printer
Summary:

Vạn phái đồng nguyên tổng thức cơ,

Trảng trung tích thủy tại ư tư,

Trường lưu thế thượng hoằng Thiên Đạo,

Mạc bả nhơn gian định nghĩa từ.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 308 Read: 265
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. 20- Huấn từ VĂN TUYÊN PHỦ 02 11 1966 by VanTuyenThanhVuong [ - ] (308 words)

 
 
Trang Chánh • •