[ - ] Printer
Summary:

TÂY DU KÝ   

Hồi 1    

Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá    
Tâm thành tu niệm đạo nhân gian  


Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 99 Completed: Yes
Word count: 465434 Read: 33886
Published: 02/08/2009 Updated: 02/13/2009

1. Hồi 1 by Ngo_Thua_An [ - ] (4981 words)

2. Hồi 2 by Ngo_Thua_An [ - ] (5685 words)

3. Hồi 3 by Ngo_Thua_An [ - ] (6453 words)

4. Hồi 4 by Ngo_Thua_An [ - ] (5212 words)

5. Hồi 5 by Ngo_Thua_An [ - ] (4710 words)

6. Hồi 6 by Ngo_Thua_An [ - ] (3914 words)

7. Hồi 7 by Ngo_Thua_An [ - ] (2845 words)

8. Hồi 8 by Ngo_Thua_An [ - ] (3940 words)

9. Hồi 9 by Ngo_Thua_An [ - ] (6925 words)

10. Hồi 10 by Ngo_Thua_An [ - ] (5345 words)

11. Hồi 11 by Ngo_Thua_An [ - ] (5470 words)

12. Hồi 12 by Ngo_Thua_An [ - ] (6232 words)

13. Hồi 13 by Ngo_Thua_An [ - ] (4086 words)

14. Hồi 14 by Ngo_Thua_An [ - ] (7192 words)

15. Hồi 15 by Ngo_Thua_An [ - ] (4496 words)

16. Hồi 16 by Ngo_Thua_An [ - ] (4094 words)

17. Hồi 17 by Ngo_Thua_An [ - ] (3757 words)

18. Hồi 18 by Ngo_Thua_An [ - ] (3766 words)

19. Hồi 19 by Ngo_Thua_An [ - ] (3375 words)

20. Hồi 20 by Ngo_Thua_An [ - ] (3666 words)

21. Hồi 21 by Ngo_Thua_An [ - ] (4190 words)

22. Hồi 22 by Ngo_Thua_An [ - ] (3959 words)

23. Hồi 23 by Ngo_Thua_An [ - ] (5318 words)

24. Hồi 24 by Ngo_Thua_An [ - ] (4790 words)

25. Hồi 25 by Ngo_Thua_An [ - ] (4857 words)

26. Hồi 26 by Ngo_Thua_An [ - ] (3644 words)

27. Hồi 27 by Ngo_Thua_An [ - ] (4235 words)

28. Hồi 28 by Ngo_Thua_An [ - ] (3088 words)

29. Hồi 29 by Ngo_Thua_An [ - ] (3628 words)

30. Hồi 30 by Ngo_Thua_An [ - ] (5028 words)

31. Hồi 31 by Ngo_Thua_An [ - ] (5479 words)

32. Hồi 32 by Ngo_Thua_An [ - ] (3482 words)

33. Hồi 33 by Ngo_Thua_An [ - ] (5009 words)

34. Hồi 34 by Ngo_Thua_An [ - ] (3974 words)

35. Hồi 35 by Ngo_Thua_An [ - ] (2463 words)

36. Hồi 36 by Ngo_Thua_An [ - ] (3338 words)

37. Hồi 37 by Ngo_Thua_An [ - ] (4348 words)

38. Hồi 38 by Ngo_Thua_An [ - ] (4104 words)

39. Hồi 39 by Ngo_Thua_An [ - ] (3451 words)

40. Hồi 40 by Ngo_Thua_An [ - ] (4818 words)

41. Hồi 41 by Ngo_Thua_An [ - ] (4165 words)

42. Hồi 42 by Ngo_Thua_An [ - ] (5049 words)

43. Hồi 43 by Ngo_Thua_An [ - ] (4430 words)

44. Hồi 44 by Ngo_Thua_An [ - ] (4929 words)

45. Hồi 45 by Ngo_Thua_An [ - ] (5919 words)

46. Hồi 46 by Ngo_Thua_An [ - ] (4639 words)

47. Hồi 47 by Ngo_Thua_An [ - ] (5017 words)

48. Hồi 48 by Ngo_Thua_An [ - ] (4886 words)

49. Hồi 49 by Ngo_Thua_An [ - ] (3850 words)

50. Hồi 50 by Ngo_Thua_An [ - ] (3447 words)

51. Hồi 51 by Ngo_Thua_An [ - ] (4472 words)

52. Hồi 52 by Ngo_Thua_An [ - ] (4984 words)

53. Hồi 53 by Ngo_Thua_An [ - ] (5168 words)

54. Hồi 54 by Ngo_Thua_An [ - ] (4358 words)

55. Hồi 55 by Ngo_Thua_An [ - ] (5089 words)

56. Hồi 56 by Ngo_Thua_An [ - ] (3670 words)

57. Hồi 57 by Ngo_Thua_An [ - ] (4028 words)

58. Hồi 59 by Ngo_Thua_An [ - ] (5812 words)

59. Hồi 60 by Ngo_Thua_An [ - ] (4615 words)

60. Hồi 61 by Ngo_Thua_An [ - ] (5001 words)

61. Hồi 62 by Ngo_Thua_An [ - ] (5064 words)

62. Hồi 63 by Ngo_Thua_An [ - ] (4607 words)

63. Hồi 64 by Ngo_Thua_An [ - ] (6032 words)

64. Hồi 65 by Ngo_Thua_An [ - ] (3727 words)

65. Hồi 66 by Ngo_Thua_An [ - ] (3291 words)

66. Hồi 67 by Ngo_Thua_An [ - ] (5517 words)

67. Hồi 68 by Ngo_Thua_An [ - ] (5857 words)

68. Hồi 69 by Ngo_Thua_An [ - ] (5018 words)

69. Hồi 70 by Ngo_Thua_An [ - ] (5571 words)

70. Hồi 71 by Ngo_Thua_An [ - ] (5274 words)

71. Hồi 72 by Ngo_Thua_An [ - ] (3934 words)

72. Hồi 73 by Ngo_Thua_An [ - ] (5529 words)

73. Hồi 74 by Ngo_Thua_An [ - ] (5043 words)

74. Hồi 75 by Ngo_Thua_An [ - ] (4738 words)

75. Hồi 76 by Ngo_Thua_An [ - ] (6187 words)

76. Hồi 77 by Ngo_Thua_An [ - ] (5650 words)

77. Hồi 78 by Ngo_Thua_An [ - ] (4413 words)

78. Hồi 79 by Ngo_Thua_An [ - ] (4657 words)

79. Hồi 80 by Ngo_Thua_An [ - ] (3889 words)

80. Hồi 81 by Ngo_Thua_An [ - ] (4966 words)

81. Hồi 82 by Ngo_Thua_An [ - ] (5137 words)

82. Hồi 83 by Ngo_Thua_An [ - ] (4375 words)

83. Hồi 84 by Ngo_Thua_An [ - ] (4326 words)

84. Hồi 85 by Ngo_Thua_An [ - ] (5799 words)

85. Hồi 86 by Ngo_Thua_An [ - ] (4173 words)

86. Hồi 87 by Ngo_Thua_An [ - ] (5309 words)

87. Hồi 88 by Ngo_Thua_An [ - ] (5383 words)

88. Hồi 89 by Ngo_Thua_An [ - ] (5236 words)

89. Hồi 90 by Ngo_Thua_An [ - ] (4928 words)

90. Hồi 91 by Ngo_Thua_An [ - ] (4283 words)

91. Hồi 92 by Ngo_Thua_An [ - ] (5363 words)

92. Hồi 93 by Ngo_Thua_An [ - ] (6427 words)

93. Hồi 94 by Ngo_Thua_An [ - ] (4697 words)

94. Hồi 95 by Ngo_Thua_An [ - ] (5225 words)

95. Hồi 96 by Ngo_Thua_An [ - ] (3793 words)

96. Hồi 97 by Ngo_Thua_An [ - ] (8042 words)

97. Hồi 98 by Ngo_Thua_An [ - ] (10355 words)

98. Hồi 99 by Ngo_Thua_An [ - ] (4564 words)

99. Hồi 100 by Ngo_Thua_An [ - ] (1161 words)

 
 
Trang Chánh • •