RSS
Site Info
Members: 385
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: usydodiru
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary:

TÂY DU KÝ   

Hồi 1    

Khí thiêng kết tụ sanh khỉ đá    
Tâm thành tu niệm đạo nhân gian  


Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 99 Completed: Yes
Word count: 465434 Read: 26071
Published: 02/08/2009 Updated: 02/13/2009

1. Hồi 1 by Ngo_Thua_An [ - ] (4981 words)

2. Hồi 2 by Ngo_Thua_An [ - ] (5685 words)

3. Hồi 3 by Ngo_Thua_An [ - ] (6453 words)

4. Hồi 4 by Ngo_Thua_An [ - ] (5212 words)

5. Hồi 5 by Ngo_Thua_An [ - ] (4710 words)

6. Hồi 6 by Ngo_Thua_An [ - ] (3914 words)

7. Hồi 7 by Ngo_Thua_An [ - ] (2845 words)

8. Hồi 8 by Ngo_Thua_An [ - ] (3940 words)

9. Hồi 9 by Ngo_Thua_An [ - ] (6925 words)

10. Hồi 10 by Ngo_Thua_An [ - ] (5345 words)

11. Hồi 11 by Ngo_Thua_An [ - ] (5470 words)

12. Hồi 12 by Ngo_Thua_An [ - ] (6232 words)

13. Hồi 13 by Ngo_Thua_An [ - ] (4086 words)

14. Hồi 14 by Ngo_Thua_An [ - ] (7192 words)

15. Hồi 15 by Ngo_Thua_An [ - ] (4496 words)

16. Hồi 16 by Ngo_Thua_An [ - ] (4094 words)

17. Hồi 17 by Ngo_Thua_An [ - ] (3757 words)

18. Hồi 18 by Ngo_Thua_An [ - ] (3766 words)

19. Hồi 19 by Ngo_Thua_An [ - ] (3375 words)

20. Hồi 20 by Ngo_Thua_An [ - ] (3666 words)

21. Hồi 21 by Ngo_Thua_An [ - ] (4190 words)

22. Hồi 22 by Ngo_Thua_An [ - ] (3959 words)

23. Hồi 23 by Ngo_Thua_An [ - ] (5318 words)

24. Hồi 24 by Ngo_Thua_An [ - ] (4790 words)

25. Hồi 25 by Ngo_Thua_An [ - ] (4857 words)

26. Hồi 26 by Ngo_Thua_An [ - ] (3644 words)

27. Hồi 27 by Ngo_Thua_An [ - ] (4235 words)

28. Hồi 28 by Ngo_Thua_An [ - ] (3088 words)

29. Hồi 29 by Ngo_Thua_An [ - ] (3628 words)

30. Hồi 30 by Ngo_Thua_An [ - ] (5028 words)

31. Hồi 31 by Ngo_Thua_An [ - ] (5479 words)

32. Hồi 32 by Ngo_Thua_An [ - ] (3482 words)

33. Hồi 33 by Ngo_Thua_An [ - ] (5009 words)

34. Hồi 34 by Ngo_Thua_An [ - ] (3974 words)

35. Hồi 35 by Ngo_Thua_An [ - ] (2463 words)

36. Hồi 36 by Ngo_Thua_An [ - ] (3338 words)

37. Hồi 37 by Ngo_Thua_An [ - ] (4348 words)

38. Hồi 38 by Ngo_Thua_An [ - ] (4104 words)

39. Hồi 39 by Ngo_Thua_An [ - ] (3451 words)

40. Hồi 40 by Ngo_Thua_An [ - ] (4818 words)

41. Hồi 41 by Ngo_Thua_An [ - ] (4165 words)

42. Hồi 42 by Ngo_Thua_An [ - ] (5049 words)

43. Hồi 43 by Ngo_Thua_An [ - ] (4430 words)

44. Hồi 44 by Ngo_Thua_An [ - ] (4929 words)

45. Hồi 45 by Ngo_Thua_An [ - ] (5919 words)

46. Hồi 46 by Ngo_Thua_An [ - ] (4639 words)

47. Hồi 47 by Ngo_Thua_An [ - ] (5017 words)

48. Hồi 48 by Ngo_Thua_An [ - ] (4886 words)

49. Hồi 49 by Ngo_Thua_An [ - ] (3850 words)

50. Hồi 50 by Ngo_Thua_An [ - ] (3447 words)

51. Hồi 51 by Ngo_Thua_An [ - ] (4472 words)

52. Hồi 52 by Ngo_Thua_An [ - ] (4984 words)

53. Hồi 53 by Ngo_Thua_An [ - ] (5168 words)

54. Hồi 54 by Ngo_Thua_An [ - ] (4358 words)

55. Hồi 55 by Ngo_Thua_An [ - ] (5089 words)

56. Hồi 56 by Ngo_Thua_An [ - ] (3670 words)

57. Hồi 57 by Ngo_Thua_An [ - ] (4028 words)

58. Hồi 59 by Ngo_Thua_An [ - ] (5812 words)

59. Hồi 60 by Ngo_Thua_An [ - ] (4615 words)

60. Hồi 61 by Ngo_Thua_An [ - ] (5001 words)

61. Hồi 62 by Ngo_Thua_An [ - ] (5064 words)

62. Hồi 63 by Ngo_Thua_An [ - ] (4607 words)

63. Hồi 64 by Ngo_Thua_An [ - ] (6032 words)

64. Hồi 65 by Ngo_Thua_An [ - ] (3727 words)

65. Hồi 66 by Ngo_Thua_An [ - ] (3291 words)

66. Hồi 67 by Ngo_Thua_An [ - ] (5517 words)

67. Hồi 68 by Ngo_Thua_An [ - ] (5857 words)

68. Hồi 69 by Ngo_Thua_An [ - ] (5018 words)

69. Hồi 70 by Ngo_Thua_An [ - ] (5571 words)

70. Hồi 71 by Ngo_Thua_An [ - ] (5274 words)

71. Hồi 72 by Ngo_Thua_An [ - ] (3934 words)

72. Hồi 73 by Ngo_Thua_An [ - ] (5529 words)

73. Hồi 74 by Ngo_Thua_An [ - ] (5043 words)

74. Hồi 75 by Ngo_Thua_An [ - ] (4738 words)

75. Hồi 76 by Ngo_Thua_An [ - ] (6187 words)

76. Hồi 77 by Ngo_Thua_An [ - ] (5650 words)

77. Hồi 78 by Ngo_Thua_An [ - ] (4413 words)

78. Hồi 79 by Ngo_Thua_An [ - ] (4657 words)

79. Hồi 80 by Ngo_Thua_An [ - ] (3889 words)

80. Hồi 81 by Ngo_Thua_An [ - ] (4966 words)

81. Hồi 82 by Ngo_Thua_An [ - ] (5137 words)

82. Hồi 83 by Ngo_Thua_An [ - ] (4375 words)

83. Hồi 84 by Ngo_Thua_An [ - ] (4326 words)

84. Hồi 85 by Ngo_Thua_An [ - ] (5799 words)

85. Hồi 86 by Ngo_Thua_An [ - ] (4173 words)

86. Hồi 87 by Ngo_Thua_An [ - ] (5309 words)

87. Hồi 88 by Ngo_Thua_An [ - ] (5383 words)

88. Hồi 89 by Ngo_Thua_An [ - ] (5236 words)

89. Hồi 90 by Ngo_Thua_An [ - ] (4928 words)

90. Hồi 91 by Ngo_Thua_An [ - ] (4283 words)

91. Hồi 92 by Ngo_Thua_An [ - ] (5363 words)

92. Hồi 93 by Ngo_Thua_An [ - ] (6427 words)

93. Hồi 94 by Ngo_Thua_An [ - ] (4697 words)

94. Hồi 95 by Ngo_Thua_An [ - ] (5225 words)

95. Hồi 96 by Ngo_Thua_An [ - ] (3793 words)

96. Hồi 97 by Ngo_Thua_An [ - ] (8042 words)

97. Hồi 98 by Ngo_Thua_An [ - ] (10355 words)

98. Hồi 99 by Ngo_Thua_An [ - ] (4564 words)

99. Hồi 100 by Ngo_Thua_An [ - ] (1161 words)

 
Trang Chánh • •