[ - ] Printer
Summary:

Trần Nhân Tông      

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHỤ   

Đệ nhất hội  

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ         

居 塵 樂 道 賦   

 ( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )   

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông   


Rated: Quyễn sách
Categories: Sưu Tầm, Quyễn sách > Học Làm Người Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 11 Completed: Yes
Word count: 3064 Read: 2744
Published: 02/08/2009 Updated: 02/08/2009

1. Đệ nhất hội by TranNhanTong [ - ] (258 words)

2. Đệ nhị hội by TranNhanTong [ - ] (251 words)

3. Đệ tam hội by TranNhanTong [ - ] (212 words)

4. Đệ tứ hội by TranNhanTong [ - ] (228 words)

5. Đệ ngũ hội by TranNhanTong [ - ] (361 words)

6. Đệ lục hội by TranNhanTong [ - ] (318 words)

7. Đệ thất hội by TranNhanTong [ - ] (282 words)

8. Đệ bát hội by TranNhanTong [ - ] (268 words)

9. Đệ cửu hội by TranNhanTong [ - ] (506 words)

10. Đệ thập hội by TranNhanTong [ - ] (256 words)

11. Kệ vân by TranNhanTong [ - ] (124 words)

 
 
Trang Chánh • •