[ - ] Printer
Summary: Ấn giáo dạy bốn phương pháp giải thoát linh hồn ( moksha ), gọi là yoga hay mârga.
Rated: Sưu Tầm
Categories: Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 727 Read: 366
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007

1. Bốn phương pháp giải thoát của Ấn giáo by admin [ - ] (727 words)

 
 
Trang Chánh • •