[ - ] Printer
Summary: Thiên Chúa truyền “Mười điều răn” và giao ước với toàn dân trên núi Sinai qua trung gian Mosê. “Tân ước” là “giao ước mới” giữa Thiên Chúa và loài người được hiện thực nơi một nhân vật lịch sử mang thiên tính là Đức Giêsu, vừa là Thiên Chúa, vừa là Con Thiên Chúa.
Rated: Sưu Tầm
Categories: Phật Giáo > Công Giáo, Sưu Tầm Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 4392 Read: 785
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007

1. Kinh Thánh Thiên Chúa nhìn từ Phương Đông by HongPhuc [ - ] (4392 words)

 
 
Trang Chánh • •