[ - ] Printer
Summary: Nhiều người cho rằng Thiền Tông khác với Tịnh Độ Tông , vì một bên chú trọng vào tự lực, một bên trông vào tha lực; nhưng có người lại nói rằng Thiền và Tịnh vốn chẳng khác nhau (?).
Rated: Tôn Giáo Bạn
Categories: Phật Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1946 Read: 350
Published: 09/23/2007 Updated: 09/23/2007

1. Thiền Tông và Tịnh Độ Tông của Phật giáo by admin [ - ] (1946 words)

 
 
Trang Chánh • •