[ - ] Printer
Summary:

Gát giá xe loan đến cõi trần,
 Ðể lời dạy dỗ hỡi nguyên nhân;
 Ðời bao nhiêu khổ nên hành đạo,
 Có Mẹ Diêu Trì sớm đỡ nâng.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Từ Tôn
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1383 Read: 317
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. VỮNG LẬP TRƯỜNG CHÁNH TÂM HÀNH ÐẠO by DieuTriKimMau [ - ] (1383 words)

 
 
Trang Chánh • •