RSS
Site Info
Members: 383
Series: 3
Stories: 819
Chapters: 4375
Word count: 9767789
Authors: 334
Reviews: 0
Reviewers: 0
Newest Member: eraca
 
Bài mới
Đạo nghĩa hòa bình by ThanhCan Thuyết Trình
  Những năm đầu của Tiên Thiên Đại Đạo, Thầy đã dạy: “Lập Tiên Thiên Thầy trao gánh nặng”
Trường thi Long Hội by ThanhCan Thánh Giáo
Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn dùng huyền diệu Tiên gia khai sáng đến nay được 86 năm mà bất cứ ai từ khi mới nhập môn, ngoài việc học thuộc lòng kinh Nhựt tụng và Giới luật Điều qui
Xuân Tâm an lạc by ThanhCan Thuyết Trình
Trước khi đi vào vườn Xuân Tâm An Lạc nằm trên mảnh đất đạo lý, chúng ta thử dạo qua công viên xuân cảnh đang bày trí trên mảnh đất trần đời, xem coi sắc thái hai vườn xuân nầy có khác nhau ở chỗ nào
[ - ] Printer
Summary: OEIL DIVIN
L'oeil est le maitre du coeur,
Le Dieu des " lumière et ténèbre " ( Yin et Yang ).
La lumière, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est le Seigneur.
Le Seigneur des jours, c'est Moi.
Rated: Thánh Giáo
Categories: Quyễn sách, Francais, Thánh Giáo Characters: None
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát
Chapters: 71 Completed: Yes
Word count: 89841 Read: 12666
Published: 08/21/2007 Updated: 08/22/2007

1. Le Grand Cycle de l'ESOTERISME by NgocHoangThuongDe [ - ] (1025 words)

2. DIEU SUPREME DU CAO-DAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (194 words)

3. DES HOMME PREFACENT by NgocHoangThuongDe [ - ] (998 words)

4. UNE PRIÈRE by NgocHoangThuongDe [ - ] (900 words)

5. L'AINÉ DES IMMORTELS DU LAC DE DONG-DINH by LyThaiBach [ - ] (762 words)

6. Conscience Caodaîque by GiacMinhKimTien [ - ] (420 words)

30e jour - 7e mois  Année Binh-Ty (1937)

7. Omniscience by NgocHoangThuongDe [ - ] (157 words)

8. Cause premiere by NgocHoangThuongDe [ - ] (443 words)

30e jour - 7e mois Binh Ty

9. Intelligence Suprême by LinhBuuThienTon [ - ] (347 words)

10. L'ARCHANGE CONFUCIUS by KhongThanhTienSu [ - ] (1006 words)

11. L'ARCHANGE LAOTSEU by Lao_Tu [ - ] (588 words)

12. L'ARCHANCE SIDDHARTA by ThichCaNhuLai [ - ] (220 words)

13. LE FONDATEUR DU CAODAISME by NgocHoangThuongDe [ - ] (910 words)

14. DAI-THUA CHON-GIAO by LyThaiBach [ - ] (718 words)
24è jour - 9è mois 1936

15. Pourquoi et Comment a-t-il été fondé? by NgocHoangThuongDe [ - ] (2136 words)

25è jour - 9e mois Année Binh-Ty (1936)

16. Héraut du Maitre by NgocHoangThuongDe [ - ] (1074 words)

2e jour – 8e mois Binh-Ty (1936)

17. Pourquoi et comment se justifie le Schisme du Caodaisme ? by NgocHoangThuongDe [ - ] (722 words)

18. Physique - Astral - Mental by NgocHoangThuongDe [ - ] (3237 words)

1er, jour – 9e mois Année Binh-Ty (1936)

19. LE BUT SACRÉ. DU CAODAISME by NgocHoangThuongDe [ - ] (1098 words)

10e jour - 9· mois Binh-Ty (1936)

20. ENFANTS DE DIEU ET ENFANTS DU DIABLE by NgocHoangThuongDe [ - ] (2369 words)

21. LA PERSÉVÉRANCE ET LA RÉSIGNATION by NgocHoangThuongDe [ - ] (1303 words)

4e jour - 9e mois Année Binh-Ty (1936)

22. LA FRATERNITE CAODAïQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (972 words)

30 jour – 8e mois Année Binh-fy (1936)

23. L'UNION FRATERNELLE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1861 words)

2e jour – 9e mois Binh-Ty (1936)

24. SAGESSE & SAINTETÉ by NgocHoangThuongDe [ - ] (980 words)
27e jour - 8 mois  Binh-Ty (1936)

25. L’ABNÉGATION CAODAIQUE AU SERVICE DE L'HUMANITÉ by NgocHoangThuongDe [ - ] (1405 words)

13e jour – 8e mois Année Binh-ty  (1936)

26. DEUX DETTE SACRÉES OU LA DOUBLE PIÉTÉ by NgocHoangThuongDe [ - ] (878 words)

4e jour – 9e mois Année Binh-ty    (1936)

27. LE SALUT MONDIAL by NgocHoangThuongDe [ - ] (1913 words)

2e jour – 8e mois Binh-ty (1936)

28. UN SERMON CAODAIQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (718 words)

18e jour – 8e mois Binh-Ty (1936)

29. L'EXPIATION & LA RÉINCARNATION by NgocHoangThuongDe [ - ] (2613 words)
25e jour · 8e mois Binh-Ty (1936)

30. LA NATURE NATURANTE ET LA NATURE NATUREE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1168 words)

10e jour – 8e mois  Binh-Ty (1936)

31. L'AME UNIVERSELLE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1135 words)

9e jour – 8e mois  Année Binh-Ty   (1936)

32. RÉGÉNÉREZ-VOUS CORPS ET AME ! by NgocHoangThuongDe [ - ] (1043 words)

25e jour - 8e mois Binh-Ty (1936)

33. LA FOl CAODAIQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1504 words)

 28e jour 8e mois   Binh-Ty (1936)

34. SON ESPRIT ET SA FORME by NgocHoangThuongDe [ - ] (2620 words)

17e jour – 8e mois Année Binh Ty  (1936)

35. SE RÉGÉNÉRER AME ET CORPS by NgocHoangThuongDe [ - ] (1445 words)
11e jour – 8e mois Binh-Ty (1936)

36. A LA RECHERCHE DE L'ESOTÉRISME CAODAIQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1715 words)

1er jour 10e mois Binh-Ty (1936)

37. LA NATURE NATURANTE OU SPIRITUELLE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1583 words)
3e jour – 8e mois Année Binh-Ty (1936)

38. LA NATURE NATURÉE OU CORPORELLE by NgocHoangThuongDe [ - ] (3095 words)
5e jour 8e mois Année Binh-Ty   (1936)

39. QUELQUES EXPLICATIONS SUR L'ÉSOTÉRISME CAODAIQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (895 words)

3e jour- 8e rnois Binh-Ty (1936)

40. DES ÊTRE ET DES CHOSES by NgocHoangThuongDe [ - ] (2431 words)
2e jour - 8e mois Année Binh-Ty   (1936)

41. LE CAODAISME ESOTÉRIQUE ET EXOTERIQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (3066 words)

28e jour – 8e mois Binh·Ty (1936)

42. LE VISIBLE ET L'INVISIBLE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1867 words)

10e jour - 8e mois Année Binh-Ty (1936)

43. LA CONSCIENCE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1780 words)
18e jour 8e mois Année Binh-Ty   (1936)

44. L’EXTASE by NgocHoangThuongDe [ - ] (2532 words)
16e jour – 8e mois Binh-Ty (1936)

45. UNE AME SAINE DANS UN CORPS SAIN by NgocHoangThuongDe [ - ] (1676 words)
16e jour – 9e mois Binh-Ty (1936

46. CONTEMPLATlON & MÉDITATION by NgocHoangThuongDe [ - ] (1514 words)
22e jour - 9e mois- Binh-Ty   (1936)

47. LES ÉTUDES ÉSOTÉRIQUES by NgocHoangThuongDe [ - ] (800 words)

22e jour - 9e mois Binh-Ty (1936)

48. LES 3 CYCLES ET LES 9 INITIATIONS by NgocHoangThuongDe [ - ] (1802 words)
19e jour – 8e mois Année Binh-Ty (1936)

49. NOURRITURES DU CORPS ET DE L'ÂME by NgocHoangThuongDe [ - ] (2935 words)

18e jour – 9e mois Binh·Ty (1936)

50. L'UNIVERS SELON LA GENÈSE CAODAIQUE by NgocHoangThuongDe [ - ] (2011 words)
 23e jour – 9e mois Anne· Binh-fy   (1936)

51. LA 68ème TERRE by NgocHoangThuongDe [ - ] (441 words)
25e jour 9e mois - Binh-Ty   (1936)

52. LE PARADIS ET L’ENFER by NgocHoangThuongDe [ - ] (719 words)
25e jour – 9e mois Binh-Ty (1936)

53. POURQUOI LE CAO-DAI SE RÉVÈLE-T-IL AU MONDE? by NgocHoangThuongDe [ - ] (4271 words)
20e jour - 9e mois Binh-fy (1936)

54. LA BONNE FÉE GIAC-BUU by NgocHoangThuongDe [ - ] (640 words)

15· jour – 8e mois Binh·Ty (1936)

55. LA BONNE FÉE BACH-BUU by NgocHoangThuongDe [ - ] (668 words)

2e jour - 9e mois – Binh-Ty   (1936)

56. L'ARCHANGE DU CAO-DAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (1298 words)
14e jour du 11e mois   Ky-Suu (1950)

57. L'ARCHANGE DU CAO-DAI - CÉNACLE DE CHOLON by NgocHoangThuongDe [ - ] (1133 words)

23e jour 7e mois Tân-Ty (1941)

58. L'ARCHANGE DU CAO-DAI (1)- CÉNACLE DE CHOLON by NgocHoangThuongDe [ - ] (430 words)

30e jour 10e mois Dinh-Suu (1937)

59. L'ARCHANGE DU CAO-DAI (2)- CÉNACLE DE CHOLON by NgocHoangThuongDe [ - ] (724 words)

 30e jours 5e mois de I'An Dinh-Suu (1937)

60. Cénacle des "CHAUMIÈRES D'ASCETES " by NgocHoangThuongDe [ - ] (727 words)

 30/1 -11e mois de I’An Mâu·Dân (1939)

61. DIEU SUPRÊME DU CAO-DAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (899 words)

6e jour du 3e mois de I'An Ât-Hoi (1935)

62. SUPRÊME DU CAO-DAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (710 words)

 6e jour du 3e mois de I'An At-Hoi (1935)

63. Cénacle des “BIBLIOTHÈQUES & ARCHIVES CAODAIQUES " by NgocHoangThuongDe [ - ] (904 words)
15e jour du 5e mois Ky-Mao (1939)

64. L'ARCHANGE DU CAO-DAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (595 words)
  23e jour  9e mois 1941

65. DIEU SUPRÊME DU CAODAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (538 words)
5e jour 8e mois Dinh-Suu (1937)

66. CENACLE DE PHU-LAM by NgocHoangThuongDe [ - ] (564 words)
5e jour 9e mois Mâu-Ty (1948)

67. DIEU SUPRÊME DU CAODAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (478 words)
4e jour 11e mois Giap-Tuât (1934)

68. DIEU SUPRÊME DU CAO-DAI (1) by NgocHoangThuongDe [ - ] (832 words)
9e jour – 1er mois Tân-Ty (1941)

69. CÉNACLE DU " DRAGON OCCULTE " by NgocHoangThuongDe [ - ] (852 words)
16e jour – 5e mois Dinh-Suu (1937)

70. L’ARCHANGE DE LA CLAIRVOYANCE by NgocHoangThuongDe [ - ] (1157 words)

 27è jour 4e mois Binh-Tuât(1947)

71. DIEU SUPRÊME DU CAO-DAI by NgocHoangThuongDe [ - ] (677 words)
15e jour du 4e mois At-Dâu (1945)

 
Trang Chánh • •