[ - ] Printer
Summary:

Cùng gặp gỡ Cao Ðài Ðại Ðạo,
Hòa lý chơn cởi tháo hữu hình;
Ðừng vì sắc phái âm thinh,
Ðừng vì mặc cảm chia tình đó đây.


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 2224 Read: 424
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. 13 Giải thích danh từ CQPTGL-2 22 3 1966 by NgoMinhChieu [ - ] (2224 words)

 
 
Trang Chánh • •