[ - ] Printer
Summary:

Còn chữ Giáo sau này, là tôn giáo hay là Ðạo Giáo chớ không phải giáo là dạy. "Tôn giáo là cửa vào Ðại Ðạo, vào chơn lý".


Rated: Thánh Giáo
Categories: Thánh Giáo Characters: 002 Thánh Giáo Sưu Tập 1966
Hội Thánh: None
Challenges: None
Series: None
Chapters: 1 Completed: Yes
Word count: 1162 Read: 312
Published: 02/01/2007 Updated: 02/01/2007

1. 12 Giải thích danh từ CQPTGL-1 04 2 1966 by NgoMinhChieu [ - ] (1162 words)

 
 
Trang Chánh • •